slidersmall

Przetwórstwo ekologiczne

EKOLOGICZNY, PRZETWORZONY PRODUKT SPOŻYWCZY

Za przetworzony produkt ekologiczny, można jedynie uznać taki, który podlegał ekologicznemu przetwórstwu, regulowanym przepisami prawnymi Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. Wieloskładnikowy przetworzony produkt ekologiczny zawiera co najmniej 95% składników pochodzenia rolniczego, wytworzonych według zasad rolnictwa ekologicznego. Pozostałe 5% składników pochodzenia rolniczego może być nie ekologiczne, jeśli wymieniono je w załączniku IX, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Zawartość procentowa odnosi się do surowców rolniczych, w przeliczeniu na powietrznie suchą masę. W przetworzonym produkcie ekologicznym mogą znaleźć się dodatki, nie będące produktami rolniczymi, ale jedynie wymienione w załączniku VIII, sekcja A, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. W trakcie przetwarzania mogą zostać użyte w procesie technologicznym substancje, wymienione w załączniku VIII, sekcja B, nie wchodzące w końcowy skład produktu.\

Zabrania się promieniowania jonizującego w obróbce produktu ekologicznego lub składników wchodzących w skład przetworzonego produktu oraz używania jakichkolwiek substancji pochodzących z organizmów modyfikowanych genetycznie.

 

.